De Heidelberger

Volgens Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus is een echt geloof niet alleen een zeker weten, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is, uit louter genade, alleen omwille van de verdienste van Christus.

Calvijn (Institutie)

Calvijn noemt in zijn Institutie in boek 3, hoofdstuk 2, paragraaf 7, het geloof de vaste en zekere kennis van Gods goedgunstigheid jegens ons, die gefundeerd in de waarheid van de vrije belofte in Christus, door de Heilige Geest aan onze geest wordt geopenbaard en aan onze harten wordt bezegeld."